Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.15 Tiếng Ðộng Rừng Sâu (hay Thân Tịch Tịnh)

Saṇamānasutta

“Nay là thời giữa trưa,
Loài chim nghỉ yên lặng,
Vang động tiếng rừng sâu,
Ta run, ta khiếp sợ.”
“Ṭhite majjhanhike kāle, 
sannisīvesu pakkhisu;
Saṇateva brahāraññaṁ, 
taṁ bhayaṁ paṭibhāti man”ti.
“In the still of high noon,
when the birds have settled down,
the formidable jungle whispers to itself:
that seems so scary to me!”

(Thế Tôn):
“Nay là thời giữa trưa,
Loài chim nghỉ yên lặng,
Vang động tiếng rừng sâu,
Ta vui, Ta thích thú.”
“Ṭhite majjhanhike kāle,
sannisīvesu pakkhisu;
Saṇateva brahāraññaṁ,
sā rati paṭibhāti man”ti.
“In the still of high noon,
when the birds have settled down,
the formidable jungle whispers to itself:
that seems so delightful to me!”

Trang chủ » Tạng Kinh » SN. Kinh Tương Ưng » SN 1-11 Thiên Có Kệ » SN1. Tương Ưng Chư Thiên » Phẩm Vườn Hoan Hỷ » SN1.15 Tiếng Ðộng Rừng Sâu (hay Thân Tịch Tịnh)