Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.16 Ngủ Gục, Biếng Nhác

Niddātandīsutta

Ngủ gục, nhác, ngáp dài,
Không vui, ăn quá độ,
Ở đây, đối chúng sanh,
Thánh đạo không hiển lộ.
“Niddā tandī vijambhitā, 
Aratī bhattasammado;
Etena nappakāsati,
Ariyamaggo idha pāṇinan”ti.
“Sleepiness, sloth, and yawning,
discontent, and grogginess after eating:
because of this the noble path
doesn’t shine for creatures here.”

Ngủ gục, nhác, ngáp dài,
Không vui, ăn quá độ,
Với tinh tấn, đoạn chúng,
Thánh đạo được thanh tịnh.
“Niddaṁ tandiṁ vijambhitaṁ,
Aratiṁ bhattasammadaṁ;
Vīriyena naṁ paṇāmetvā, 
Ariyamaggo visujjhatī”ti.
“Sleepiness, sloth, and yawning,
discontent, and grogginess after eating:
when this is energetically fended off,
the noble path is purified.”