Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.17 Khó Làm (hay Con Rùa)

Dukkarasutta

“Khó làm, khó kham nhẫn,
Thiếu trí, hành Sa-môn,

Chỗ kẻ ngu thối đọa,
Chỗ ấy đầy chướng ngại.”
Dukkaraṁ duttitikkhañca,
abyattena ca sāmaññaṁ;
Bahūhi tattha sambādhā,
yattha bālo visīdatī”ti.
“Hard to do, hard to endure,
is the ascetic life for the inept,
for it has many narrow passes
where the fool founders.”

“Bao ngày hành Sa-môn
Nếu tâm không chế ngự,
Mỗi bước, phải sa đọa,
Nô lệ cho suy ,
Như rùa rút chân cẳng,
Trong mai rùa của mình.
Vị Tỷ-kheo cũng vậy,
Thâu nhiếp mọi suy tư,
Không tham dính vật gì,
Không làm hại người nào,
Hoàn toàn thật tịch tịnh,
Không chỉ trích một ai.”
“Katihaṁ careyya sāmaññaṁ,
cittañce na nivāraye;
Pade pade visīdeyya,
saṅkappānaṁ vasānugoti.
Kummova aṅgāni sake kapāle,
Samodahaṁ bhikkhu manovitakke;
Anissito aññamaheṭhayāno,
Parinibbuto nūpavadeyya kañcī”ti.
“How many days could an ascetic live
without controlling the mind?
They’d founder with each step,
under the sway of thoughts.
A mendicant should collect their thoughts
as a tortoise draws its limbs into its shell.
Independent, not disturbing others,
quenched: they wouldn’t blame anyone.”