Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.18 Tàm Quý

Hirīsutta

Người được tàm1hổ thẹn với các điều tội lỗi chế ngự,
Tìm được ai ở đời?
Ai biết ngăn chỉ trích,
Như ngựa hiền bóng roi.”
“Hirīnisedho puriso, 
koci lokasmiṁ vijjati;
Yo nindaṁ apabodhati,
asso bhadro kasāmivā”ti.
“Can a person constrained by conscience
be found in the world?
Who shies away from blame,
like a fine horse from the whip?”

“Người được tàm chế ngự,
Sống thường thường chánh niệm,
Vị ấy đạt kết quả,
Khổ đau được đoạn tận,
Bước những bước thăng bằng,
Trên đường không thăng bằng.”
“Hirīnisedhā tanuyā,
ye caranti sadā satā;
Antaṁ dukkhassa pappuyya,
caranti visame saman”ti.
“Few are those constrained by conscience,
who live always mindful.
Having reached the end of suffering,
they live smoothly in the rough.”

  • 1
    hổ thẹn với các điều tội lỗi