Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Phẩm Kiếm

Sattivagga

SN1.21 Kiếm
SN1.21 Sattisutta
Tỷ kheo hãy chánh niệm, xuất gia bỏ thân kiến.

SN1.22 Xúc Chạm
SN1.22 Phusatisutta
Không xúc, không có chạm. Có xúc, thời có chạm.

SN1.23 Triền Phược
SN1.23 Jaṭāsutta
Chúng sanh ai đoạn diệt triền phược?

SN1.24 Chế Ngự Tâm
SN1.24 Manonivāraṇasutta
Chỗ nào ác pháp khởi, chỗ ấy chế ngự ý.

SN1.25 Vị A-La-Hán
SN1.25 Arahantasutta
Vị Tỷ-kheo La-hán có trí tuệ sáng suốt, khéo biết rõ danh xưng ở thế gian chỉ là danh xưng.

SN1.26 Ánh Sáng
SN1.26 Pajjotasutta
Chánh giác sáng tối thắng.

SN1.27 Nước Chảy
SN1.27 Sarasutta
Chỗ nào danh sắc được đoạn diệt?

SN1.28 Giàu Lớn
SN1.28 Mahaddhanasutta
Ai bỏ tật và ái, không giao động giữa đời?

SN1.29 Bốn Bánh Xe
SN1.29 Catucakkasutta
Ái căn được đoạn tận sẽ thoát khỏi cuộc sống đầy bùn nhơ.

SN1.30 Con Sơn Dương
SN1.30 Eṇijaṅghasutta
Làm sao thoát khổ đau?