Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.22 Xúc Chạm

Phusatisutta

“Không xúc, không có chạm,
Có xúc, thời có chạm,
Nên hại người không hại,
Tức có xúc, có chạm,”
“Nāphusantaṁ phusati ca,
phusantañca tato phuse;
Tasmā phusantaṁ phusati,
appaduṭṭhapadosinan”ti.
“It doesn’t impact a person who doesn’t impact others.
It impacts a person because they impact others.
That’s why it impacts one who impacts,
who wrongs one who’s done no wrong.”

“Ai hại người không hại,
Người tịnh, không ô nhiễm,
Kẻ ngu hái quả ác,
Như ngược gió tung bụi.”
“Yo appaduṭṭhassa narassa dussati,
Suddhassa posassa anaṅgaṇassa;
Tameva bālaṁ pacceti pāpaṁ,
Sukhumo rajo paṭivātaṁva khitto”ti.
“Whoever wrongs a man who’s done no wrong,
a pure man who has not a blemish,
the evil backfires on the fool,
like fine dust thrown upwind.”