Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.26 Ánh Sáng

Pajjotasutta

“Vật gì chiếu sáng đời,
Do chúng, đời chói sáng?
Con đến hỏi Thế Tôn,
Muốn biết lời giải đáp.”
“Kati lokasmiṁ pajjotā,
Tehi loko pakāsati; 
Bhagavantaṁ puṭṭhumāgamma, 
Kathaṁ jānemu taṁ mayan”ti.
“How many lamps are there
that light up the world?
We’ve come to ask the Buddha;
how are we to understand this?”

(Thế Tôn):
“Bốn vật chiếu sáng đời,
Thứ năm, đây không có.
Ngày, mặt trời sáng chói,
Ðêm, mặt trăng tỏ rạng,
“Cattāro loke pajjotā,
pañcamettha na vijjati;
Divā tapati ādicco,
rattimābhāti candimā.
“There are four lamps in the world,
a fifth is not found.
The sun blazes by day,
the moon glows at night,

(tiếp)
Lửa cháy đỏ đêm ngày,
Chói sáng khắp mọi nơi.
Chánh giác sáng tối thắng,
Sáng này, sáng vô thượng.”
Atha aggi divārattiṁ,
tattha tattha pakāsati;
Sambuddho tapataṁ seṭṭho,
esā ābhā anuttarā”ti.
while a fire lights up both
by day and by night.
But a Buddha is the best of lights:
this is the supreme radiance.”