Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.27 Nước Chảy

Sarasutta

“Chỗ nào nước chảy ngược?
Chỗ nào nước xoáy dừng?
Chỗ nào danh và sắc,
Ðược đoạn diệt, không dư?”
“Kuto sarā nivattanti,
kattha vaṭṭaṁ na vattati;
Kattha nāmañca rūpañca,
asesaṁ uparujjhatī”ti.
“From where do streams turn back?
Where does the cycle spin no more?
Where do name and form
cease with nothing left over?”

“Chỗ nào nước và đất,
Lửa, gió không vững trú,
Do vậy nước chảy ngược,
Chỗ ấy nước xoáy dừng,
Chỗ ấy danh và sắc,
Ðược đoạn diệt, không dư.”
“Yattha āpo ca pathavī,
tejo vāyo na gādhati;
Ato sarā nivattanti,
ettha vaṭṭaṁ na vattati;
Ettha nāmañca rūpañca,
asesaṁ uparujjhatī”ti.
“Where water and earth,
fire and air find no footing.
From here the streams turn back;
here the cycle spins no more;
and here it is that name and form
cease with nothing left over.”