Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.29 Bốn Bánh Xe

Catucakkasutta

“Bốn bánh xe, chín cửa,
Ðầy uế, hệ lụy tham,
Chìm đắm trong bùn nhơ,
Ôi, thưa bậc Ðại Hùng,
Làm sao để thoát khỏi,
Hữu sanh như thế này?”1Người soạn thay đổi so với bản dịch của Ngài Minh Châu, dựa trên bản tiếng Pāli.

“Catucakkaṁ navadvāraṁ,
puṇṇaṁ lobhena saṁyutaṁ;
Paṅkajātaṁ mahāvīra,
kathaṁ yātrā bhavissatī”ti.
“Four are its wheels, and nine its doors;
it’s stuffed full, bound with greed,
and born from a bog.
Great hero, how am I supposed to live like this?”

(Thế Tôn):
“Cắt hỷ và buộc ràng,
Dục tham và tà ác,
Tham ái đến đoạn tận,
Chấm dứt được hữu sanh.”2Người soạn thay đổi so với bản dịch của Ngài Minh Châu, dựa trên bản tiếng Pāli.
“Chetvā naddhiṁ varattañca,
icchā lobhañca pāpakaṁ;
Samūlaṁ taṇhamabbuyha,
evaṁ yātrā bhavissatī”ti.
“Having cut the strap and harness—
the wicked desire and greed—
and having plucked out craving, root and all:
that’s how you’re supposed to live like this.”

  • 1
    Người soạn thay đổi so với bản dịch của Ngài Minh Châu, dựa trên bản tiếng Pāli.
  • 2
    Người soạn thay đổi so với bản dịch của Ngài Minh Châu, dựa trên bản tiếng Pāli.