Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Phẩm Quần Tiên

Satullapakāyikavagga

SN1.31 Với Người Thiện
SN1.31 Sabbhisutta
Hãy thân với người lành, gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền.

SN1.32 Xan Tham
SN1.32 Maccharisutta
Bố thí với sở hành chơn chánh.

SN1.33 Lành Thay
SN1.33 Sādhusutta
Lành thay sự bố thí nhưng Pháp cú còn vượt trên bố thí.

SN1.34 Chúng Không Phải
SN1.34 Nasantisutta
Họa từ dục vọng sanh, khổ từ dục vọng khởi.

SN1.35 Hiềm Trách Thiên
SN1.35 Ujjhānasaññisutta
Nội phẫn, ưa sân hận, hận thù càng kiên chặt.

SN1.36 Lòng Tin
SN1.36 Saddhāsutta
Nếu không trú bất tín sẽ được danh dự, xưng tán, sau khi bỏ thân này được sanh lên Thiên giới.

SN1.37 Tụ Hội
SN1.37 Samayasutta
Những ai quy y Phật sẽ không đọa ác thú, sau khi bỏ thân Người sẽ sanh làm chư Thiên.

SN1.38 Miếng Đá Vụn
SN1.38 Sakalikasutta
Nhiếp phục được kiêu mạn, khéo tu tập Thiền định, tâm khéo an tịnh, giải thoát được viên mãn.

SN1.39 Con Gái Của Pajjuna (1)
SN1.39 Paṭhamapajjunnadhītusutta
Những ai kham nhẫn, tâm tịch tịnh đối Thánh pháp, sau khi từ bỏ thân làm người sẽ viên mãn thân chư Thiên.

SN1.40 Con Gái Của Pajjuna (2)
SN1.40 Dutiyapajjunnadhītusuttaṁ
Ở đời, nên bỏ làm ác, bỏ mọi thứ dục, chánh niệm, tâm tỉnh giác, không khổ hạnh ép xác, bỏ những điều vô bổ không lợi ích.