Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.31 Với Người Thiện

Sabbhisutta

Như vầy tôi nghe.
Evaṁ me sutaṁ—
So I have heard.

Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc).
ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme.
At one time the Buddha was staying near Sāvatthī in Jeta’s Grove, Anāthapiṇḍika’s Monastery.

Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên.
Atha kho sambahulā satullapakāyikā devatāyo abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṁ jetavanaṁ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkamiṁsu; upasaṅkamitvā bhagavantaṁ abhivādetvā ekamantaṁ aṭṭhaṁsu.
Then, late at night, several glorious deities of the Satullapa Group, lighting up the entire Jeta’s Grove, went up to the Buddha, bowed, and stood to one side.

Ðứng một bên, một vị Thiên nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Ekamantaṁ ṭhitā kho ekā devatā bhagavato santike imaṁ gāthaṁ abhāsi:
Standing to one side, one deity recited this verse in the Buddha’s presence:

“Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Ðược tốt hơn, không xấu.”
“Sabbhireva samāsetha,
sabbhi kubbetha santhavaṁ; 
Sataṁ saddhammamaññāya,
seyyo hoti na pāpiyo”ti.
“Associate only with the virtuous!
Try to get close to the virtuous!
Understanding the true teaching of the good,
things get better, not worse.”

Rồi một vị Thiên khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṁ gāthaṁ abhāsi:
Then another deity recited this verse in the Buddha’s presence:

“Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Ðược tuệ, không gì khác.”
“Sabbhireva samāsetha,
sabbhi kubbetha santhavaṁ;
Sataṁ saddhammamaññāya,
paññā labbhati nāññato”ti.
“Associate only with the virtuous!
Try to get close to the virtuous!
Understanding the true teaching of the good,
wisdom is gained—but not from anyone else.”

Rồi một vị Thiên khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṁ gāthaṁ abhāsi:
Then another deity recited this verse in the Buddha’s presence:

“Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Không sầu, giữa sầu muộn.”
“Sabbhireva samāsetha,
sabbhi kubbetha santhavaṁ;
Sataṁ saddhammamaññāya,
sokamajjhe na socatī”ti.
“Associate only with the virtuous!
Try to get close to the virtuous!
Understanding the true teaching of the good,
you grieve not among the grieving.”

Rồi một vị Thiên khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṁ gāthaṁ abhāsi:
Then another deity recited this verse in the Buddha’s presence:

“Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Xán lạn giữa quyến thuộc.”1Đoạn này bản tiếng Pāli và tiếng Anh đều có, tuy nhiên bản tiếng Việt trên suttacentral lại thiếu. Người soạn tự hoàn thiện.
“Sabbhireva samāsetha,
sabbhi kubbetha santhavaṁ;
Sataṁ saddhammamaññāya,
ñātimajjhe virocatī”ti.
“Associate only with the virtuous!
Try to get close to the virtuous!
Understanding the true teaching of the good,
you shine among your relatives.”

Rồi một vị Thiên khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṁ gāthaṁ abhāsi:
Then another deity recited this verse in the Buddha’s presence:

“Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chúng sanh sanh thiện thú.”
“Sabbhireva samāsetha,
sabbhi kubbetha santhavaṁ;
Sataṁ saddhammamaññāya,
sattā gacchanti suggatin”ti.
“Associate only with the virtuous!
Try to get close to the virtuous!
Understanding the true teaching of the good,
sentient beings go to a good place.”

Rồi một vị Thiên khác lại nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṁ gāthaṁ abhāsi:
Then another deity recited this verse in the Buddha’s presence:

“Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chúng sanh thường hưởng lạc.”
“Sabbhireva samāsetha,
sabbhi kubbetha santhavaṁ;
Sataṁ saddhammamaññāya,
sattā tiṭṭhanti sātatan”ti.
“Associate only with the virtuous!
Try to get close to the virtuous!
Understanding the true teaching of the good,
sentient beings live happily.”

Rồi một vị Thiên khác bạch Thế Tôn:
Atha kho aparā devatā bhagavantaṁ etadavoca:
Then another deity said to the Buddha,

“Bạch Thế Tôn, trong tất cả vị ấy, ai đã nói lên một cách tốt đẹp?”
“kassa nu kho, bhagavā, subhāsitan”ti?
“Sir, who has spoken well?”

“Về vấn đề này, tất cả các Ông đều nói lên một cách tốt đẹp. Tuy vậy, hãy nghe lời Ta nói:
“Sabbāsaṁ vo subhāsitaṁ pariyāyena, api ca mamapi suṇātha—
“You’ve all spoken well in your own way. However, listen to me also:

Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Giải thoát mọi khổ đau.”
Sabbhireva samāsetha,
sabbhi kubbetha santhavaṁ;
Sataṁ saddhammamaññāya,
sabbadukkhā pamuccatī”ti.
Associate only with the virtuous!
Try to get close to the virtuous!
Understanding the true teaching of the good,
you’re released from all suffering.”

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Quần Tiên ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Idamavoca bhagavā. Attamanā tā devatāyo bhagavantaṁ abhivādetvā padakkhiṇaṁ katvā tatthevantaradhāyiṁsūti.
That is what the Buddha said. Then those deities, knowing that the teacher approved, bowed and respectfully circled the Buddha, keeping him on their right, before vanishing right there.

  • 1
    Đoạn này bản tiếng Pāli và tiếng Anh đều có, tuy nhiên bản tiếng Việt trên suttacentral lại thiếu. Người soạn tự hoàn thiện.