Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.33 Lành Thay

Sādhusutta

Ở Sāvatthi.
Sāvatthinidānaṁ.
At Sāvatthī.

Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, một vị Thiên nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Atha kho sambahulā satullapakāyikā devatāyo abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṁ jetavanaṁ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkamiṁsu; upasaṅkamitvā bhagavantaṁ abhivādetvā ekamantaṁ aṭṭhaṁsu. Ekamantaṁ ṭhitā kho ekā devatā bhagavato santike imaṁ udānaṁ udānesi:
Then, late at night, several glorious deities of the Satullapa Group, lighting up the entire Jeta’s Grove, went up to the Buddha, bowed, and stood to one side. Standing to one side, one deity expressed this heartfelt sentiment in the Buddha’s presence:

“Lành thay sự bố thí!
Kính thưa bậc Tôn giả.
xan tham, phóng dật,
Như vậy không bố thí,
Ai ước mong công đức,
Có trí nên bố thí.”
“Sādhu kho mārisa dānaṁ,
maccherā ca pamādā ca;
Evaṁ dānaṁ na dīyati,
puññaṁ ākaṅkhamānena;
Deyyaṁ hoti vijānatā”ti.
“Good, sir, is giving!
Because of stinginess and negligence
a gift is not given.Wanting merit,
a smart person would give.”

Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṁ udānaṁ udānesi:
Then another deity expressed this heartfelt sentiment in the Buddha’s presence:

“Lành thay sự bố thí,
Kính thưa bậc Tôn giả!
Nhưng thật tốt lành thay,
Bố thí trong thiếu thốn!
“Sādhu kho mārisa dānaṁ,
Api ca appakasmimpi sāhu dānaṁ.
“Good, sir, is giving!
Even when one has little, giving is good.

Kẻ ít, vui san sẻ,
Kẻ nhiều khó, đem cho,
Bố thí từ kẻ khó,
Ðong được ngàn đồng vàng.”
Appasmeke pavecchanti,
bahuneke na dicchare;
Appasmā dakkhiṇā dinnā,
sahassena samaṁ mitā”ti.
Some who have little are happy to provide,
while some who have much don’t wish to give.
An offering given from little
is multiplied a thousand times.”

Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṁ udānaṁ udānesi:
Then another deity expressed this heartfelt sentiment in the Buddha’s presence:

“Lành thay sự bố thí,
Kính thưa bậc Tôn giả!
Nhưng thật tốt lành thay,
Bố thí trong thiếu thốn!
Lành thay sự bố thí,
Phát xuất từ lòng tin.
Bố thí và đánh nhau,
Ðược nói là bằng nhau,
Một số ít kẻ lành,
Thắng xa số đông người.
Ví dầu cho có ít,
Nhưng cho với lòng tin,
Do vậy được an lạc,
lợi ích cho người.”
“Sādhu kho mārisa dānaṁ,
Appakasmimpi sāhu dānaṁ;
Api ca saddhāyapi sāhu dānaṁ,
Dānañca yuddhañca samānamāhu;
Appāpi santā bahuke jinanti,
Appampi ce saddahāno dadāti;
Teneva so hoti sukhī paratthā”ti.
“Good, sir, is giving!
Even when one has little, giving is good.
And it’s also good to give out of faith.
Giving and warfare are similar, they say,
for even a few of the good may conquer the many.
If a faithful person gives even a little,
it still brings them happiness in the hereafter.”

Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṁ udānaṁ udānesi:
Then another deity expressed this heartfelt sentiment in the Buddha’s presence:

“Lành thay sự bố thí,
Kính thưa bậc Tôn giả!
Nhưng thật tốt lành thay,
Bố thí trong thiếu thốn!
Lành thay sự bố thí,
Phát xuất từ lòng tin!
Lành thay sự bố thí,
Với tài sản hợp pháp!
“Sādhu kho mārisa dānaṁ,
Appakasmimpi sāhu dānaṁ;
Saddhāyapi sāhu dānaṁ,
Api ca dhammaladdhassāpi sāhu dānaṁ.
“Good, sir, is giving!
Even when one has little, giving is good.
And it’s also good to give out of faith.
And it’s also good to give legitimate wealth.

Ai là người bố thí,
Với tàn sản hợp pháp,
Do nỗ lực tinh tấn,
Nhờ vậy thâu hoạch được;
Vị ấy vượt dòng suối,
Thần chết Dạ-ma giới,
Sau khi chết được sanh,
Chỗ trú xứ chư Thiên.”
Yo dhammaladdhassa dadāti dānaṁ,
Uṭṭhānavīriyādhigatassa jantu;
Atikkamma so vetaraṇiṁ yamassa,
Dibbāni ṭhānāni upeti macco”ti.
A man who gives legitimate wealth,
earned by his efforts and initiative,
has passed over Yama’s Vetaraṇi River;
that mortal arrives at celestial fields.”

Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṁ udānaṁ udānesi:
Then another deity expressed this heartfelt sentiment in the Buddha’s presence:

“Lành thay sự bố thí,
Kính thưa bậc Tôn giả!
Nhưng thật tốt lành thay,
Bố thí trong thiếu thốn!
Lành thay sự bố thí,
Phát xuất từ lòng tin!
Lành thay sự bố thí,
Với tài sản hợp pháp!
Lành thay sự bố thí,
Có suy sáng suốt!
“Sādhu kho mārisa dānaṁ,
Appakasmimpi sāhu dānaṁ;
Saddhāyapi sāhu dānaṁ,
Dhammaladdhassāpi sāhu dānaṁ;
Api ca viceyya dānampi sāhu dānaṁ.
“Good, sir, is giving!
Even when one has little, giving is good.
And it’s also good to give out of faith.
And it’s also good to give legitimate wealth.
And it’s also good to give intelligently.

Bố thí có suy tư,
Bậc Thiện Thệ tán thán.
Bố thí cho những vị,
Ðáng kính trọng ở đời,
Bố thí những vị ấy,
Ðược hưởng quả phước lớn,
Như hạt giống tốt đẹp,
Gieo vào ruộng tốt lành.”
Viceyya dānaṁ sugatappasatthaṁ,
Ye dakkhiṇeyyā idha jīvaloke;
Etesu dinnāni mahapphalāni,
Bījāni vuttāni yathā sukhette”ti.
The Holy One praises giving intelligently
to those worthy of offerings here in the world of the living.
What’s given to these is very fruitful,
like seeds sown in a fertile field.”

Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṁ udānaṁ udānesi:
Then another deity expressed this heartfelt sentiment in the Buddha’s presence:

“Lành thay sự bố thí,
Kính thưa bậc Tôn giả!
Nhưng thật tốt lành thay,
Bố thí trong thiếu thốn!
Lành thay sự bố thí,
Phát xuất từ lòng tin!
Lành thay sự bố thí,
Với tài sản hợp pháp!
Lành thay sự bố thí,
Có suy tư sáng suốt!
Lành thay sự tự chế,
Ðối với các chúng sanh!
“Sādhu kho mārisa dānaṁ,
Appakasmimpi sāhu dānaṁ;
Saddhāyapi sāhu dānaṁ,
Dhammaladdhassāpi sāhu dānaṁ;
Viceyya dānampi sāhu dānaṁ,
Api ca pāṇesupi sādhu saṁyamo.
“Good, sir, is giving!
Even when one has little, giving is good.
And it’s also good to give out of faith.
And it’s also good to give legitimate wealth.
And it’s also good to give intelligently.
And it’s also good to be restrained when it comes to living creatures.

Giữa chúng sanh hữu tình,
Ai sống không làm hại,
Sợ người khác chỉ trích,
Không làm ác, bất thiện,
Họ khen kẻ nhút nhát,
Nhưng chỉ trích người hùng,
Chính sợ bị chỉ trích,
Người lành không làm ác.”
Yo pāṇabhūtāni aheṭhayaṁ caraṁ, 
Parūpavādā na karonti pāpaṁ;
Bhīruṁ pasaṁsanti na hi tattha sūraṁ,
Bhayā hi santo na karonti pāpan”ti.
One who lives without harming any living being
never does bad because of others’ blame;
for in that case they praise the coward, not the brave;
and the virtuous never do bad out of fear.”

Rồi một vị Thiên khác bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, giữa chúng con, lời nói ai được tốt lành?”
Atha kho aparā devatā bhagavantaṁ etadavoca: “kassa nu kho, bhagavā, subhāsitan”ti?
Then another deity said to the Buddha, “Sir, who has spoken well?”

“Về vấn đề này, tất cả các Ông đều nói lên một cách tốt đẹp. Tuy vậy hãy nghe lời của Ta:
“Sabbāsaṁ vo subhāsitaṁ pariyāyena, api ca mamapi suṇātha—
“You’ve all spoken well in your own way. However, listen to me also:

Bố thí với lòng tin,
Ðược tán thán nhiều mặt,
Có pháp hơn bố thí,
Pháp ấy là Pháp cú.
Từ xưa, từ xa xưa,
Người lành, người chơn thiện,
Với trí tuệ sáng suốt,
Ðạt đến cảnh Niết-bàn.”
Saddhā hi dānaṁ bahudhā pasatthaṁ,
Dānā ca kho dhammapadaṁva seyyo;
Pubbe ca hi pubbatare ca santo,
Nibbānamevajjhagamuṁ sapaññā”ti.
It’s true that giving is praised in many ways
but the path of the teaching is better than giving,
for in days old and older still,
the wise and virtuous even attained extinction.”