Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN2. Tương Ưng Thiên Tử

Devaputtasaṁyutta

I. Phẩm Thứ Nhất
Paṭhamavagga

II. Phẩm Cấp Cô Ðộc
Anāthapiṇḍikavagga

III. Phẩm Các Ngoại Đạo
Nānātitthiyavagga

Trang chủ » Tạng Kinh » SN. Kinh Tương Ưng » SN 1-11 Thiên Có Kệ » SN2. Tương Ưng Thiên Tử