Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Phẩm Cấp Cô Ðộc

Anāthapiṇḍikavagga

SN2.11 Candimasa
SN2.11 Candimasasutta
Đức Phật nói về Thánh quả sau khi nghe câu kệ của Thiên tử Candimasa.

SN2.12 Veṇḍu
SN2.12 Veṇḍusutta
Thế Tôn khẳng định việc tu tập trong giáo pháp sẽ đưa đến Thánh quả.

SN2.13 Dīghalaṭṭhi
SN2.13 Dīghalaṭṭhisutta
Thiên tử Dīghalaṭṭhi đọc lên bài kệ tán thán bậc Tỳ-kheo tu Thiền.

SN2.14 Nandana
SN2.14 Nandanasutta
Đức Phật nói về bậc Thánh A-la-hán.

SN2.15 Candana: Chiên Ðàn
SN2.15 Candanasutta
Đức Phật nói về các đặc điểm để vượt bộc lưu.

SN2.16 Vāsudatta
SN2.16 Vāsudattasutta
Thiên tử Vāsudatta nói “Xuất gia, bỏ ái dục”, Đức Phật chỉnh lại thành “Xuất gia, bỏ thân kiến”.

SN2.17 Subrahmā
SN2.17 Subrahmasutta
Thiên tử Subrahmā hỏi Đức Phật về những pháp đưa đến an toàn.

SN2.18 Kakudha
SN2.18 Kakudhasutta
Hoan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn. Sầu muộn chỉ có đến với người tâm hoan hỷ.

SN2.19 Uttara
SN2.19 Uttarasutta
Sợ hãi đời sống vô thường, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh.

SN2.20 Anāthapiṇḍika: Cấp Cô Ðộc
SN2.20 Anāthapiṇḍikasutta
Thiên tử, hậu thân của ngài Cấp Cô Độc, đến rừng Kỳ Viên nói lên những lời tán thán Tam bảo.