Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN2.14 Nandana

Nandanasutta

Ðứng một bên, Thiên tử Nandana nói bài kệ với Thế Tôn:
Ekamantaṁ ṭhito kho nandano devaputto bhagavantaṁ gāthāya ajjhabhāsi:
Standing to one side, the god Nandana addressed the Buddha in verse:

“Con hỏi Gotama,
Bậc Ðại Giác toàn trí,
Con hỏi đấng Thế Tôn,
Với tri kiến vạn năng.
Người nào gọi trì giới?
Người nào gọi trí tuệ?
Người nào vượt sầu khổ?
Người nào chư Thiên lạy?”
“Pucchāmi taṁ gotama bhūripañña,
Anāvaṭaṁ bhagavato ñāṇadassanaṁ;
Kathaṁvidhaṁ sīlavantaṁ vadanti,
Kathaṁvidhaṁ paññavantaṁ vadanti;
Kathaṁvidho dukkhamaticca iriyati,
Kathaṁvidhaṁ devatā pūjayantī”ti.
“I ask you, Gotama, whose wisdom is vast,
the Blessed One
of unhindered knowledge and vision.
What kind of person do they call ethical?
What kind of person do they call wise?
What kind of person lives on
after transcending suffering?
What kind of person is worshipped by the deities?”

(Thế Tôn):
“Ai hộ trì giới luật,
Trí tuệ, tâm tu trì,
Chú tâm, vui Thiền định,
Tâm trú chánh niệm,
Tất cả mọi sầu khổ,
Ðược trừ diệt, đoạn tận,
Các lậu hoặc tận trừ,
Sống với thân tối hậu.
“Yo sīlavā paññavā bhāvitatto,
Samāhito jhānarato satīmā;
Sabbassa sokā vigatā pahīnā,
Khīṇāsavo antimadehadhārī.
“A person who is ethical, wise, evolved,
becomes serene, loving absorption, mindful,
who’s gotten rid of and given up all sorrows,
with defilements ended, they bear their final body.

Vị ấy gọi trì giới,
Vị ấy gọi trí tuệ,
Vị ấy vượt sầu khổ,
Vị ấy chư Thiên lạy.”
Tathāvidhaṁ sīlavantaṁ vadanti,
Tathāvidhaṁ paññavantaṁ vadanti;
Tathāvidho dukkhamaticca iriyati,
Tathāvidhaṁ devatā pūjayantī”ti.
That’s the kind of person they call ethical.
That’s the kind of person they call wise.
That kind of person lives on
after transcending suffering.
That kind of person is worshipped by the deities.”