Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN2.15 Candana: Chiên Ðàn

Candanasutta

Ðứng một bên, Thiên tử Candana nói lên bài kệ với Thế Tôn:
Ekamantaṁ ṭhito kho candano devaputto bhagavantaṁ gāthāya ajjhabhāsi:
Standing to one side, the god Candana addressed the Buddha in verse:

“Làm sao vượt bộc lưu,
Ngày đêm vững, kiên trì,
Không trú, không bám víu,
Ai không chìm vực sâu?”
“Kathaṁsu tarati oghaṁ, 
rattindivamatandito;
Appatiṭṭhe anālambe,
ko gambhīre na sīdatī”ti.
“Who here crosses the flood,
tireless all day and night?
Who, not standing and unsupported,
does not sink in the deep?”

(Thế Tôn):
“Vị luôn luôn trì giới,
Trí tuệ, khéo định tĩnh,
Chí siêng năng dõng mãnh,
Vượt bộc lưu khó vượt.
“Sabbadā sīlasampanno,
Paññavā susamāhito;
Āraddhavīriyo pahitatto,
Oghaṁ tarati duttaraṁ.
“Someone who is always endowed with ethics,
wise and serene,
energetic and resolute,
crosses the flood so hard to cross.

Vị đoạn, ly dục tưởng,
Vượt khỏi sắc triền phược,
Ðoạn tận hỷ, hữu ái,
Không chìm xuống vực sâu.”
Virato kāmasaññāya,
rūpasaṁyojanātigo;
Nandīrāgaparikkhīṇo,
so gambhīre na sīdatī”ti.
Someone who desists from sensual perception,
has moved past the fetter of form,
and has finished with relishing and greed
does not sink in the deep.”