Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN2.16 Vāsudatta

Vāsudattasutta

Ðứng một bên, Thiên tử Vāsudatta nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Ekamantaṁ ṭhito kho vāsudatto devaputto bhagavato santike imaṁ gāthaṁ abhāsi:
Standing to one side, the god Vāsudatta recited this verse in the Buddha’s presence:

“Như kiếm đã chạm da,
Như lửa cháy trên đầu,
Tỷ-kheo hãy chánh niệm,
Xuất gia, bỏ ái dục.”
“Sattiyā viya omaṭṭho,
ḍayhamānova matthake; 
Kāmarāgappahānāya,
sato bhikkhu paribbaje”ti.
“Like they’re struck by a sword,
like their head was on fire,
a mendicant should wander mindful,
to give up sensual desire.”

(Thế Tôn):
“Như kiếm đã chạm da,
Như lửa cháy trên đầu,
Tỷ-kheo hãy chánh niệm,
Xuất gia, bỏ thân kiến.”
“Sattiyā viya omaṭṭho,
ḍayhamānova matthake;
Sakkāyadiṭṭhippahānāya,
sato bhikkhu paribbaje”ti.
“Like they’re struck by a sword,
like their head was on fire,
a mendicant should wander mindful,
to give up identity view.”