Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN2.17 Subrahmā

Subrahmasutta

Ðứng một bên, Thiên tử Subrahmā nói lên bài kệ với Thế Tôn:
Ekamantaṁ ṭhito kho subrahmā devaputto bhagavantaṁ gāthāya ajjhabhāsi:
Standing to one side, the god Subrahmā addressed the Buddha in verse:

Tâm này thường sợ hãi,
Ý này thường dao động,
Ðiều mong ước không khởi,
Ðiều không mong lại khởi,
Nếu có những pháp nào
Thoát khỏi sự sợ hãi,
Xin chỉ ra cho con.”1Người soạn thay đổi so với bản dịch của Ngài Minh Châu, dựa trên bản tiếng Pāli.
“Niccaṁ utrastamidaṁ cittaṁ,
niccaṁ ubbiggamidaṁ mano; 
Anuppannesu kicchesu, 
atho uppatitesu ca;
Sace atthi anutrastaṁ,
taṁ me akkhāhi pucchito”ti.
“This mind is always anxious,
this mind is always stressed
about stresses that haven’t arisen
and those that have.
If there is a state free of anxiety,
please answer my question.”

(Thế Tôn):
“Không ngoài hạnh giác chi,
Không ngoài hộ trì căn,
Không ngoài bỏ tất cả,
Ta thấy các pháp ấy,
Ðưa đến sự an toàn,
Cho tất cả chúng sanh.”
“Nāññatra bojjhā tapasā, 
nāññatrindriyasaṁvarā;
Nāññatra sabbanissaggā,
sotthiṁ passāmi pāṇinan”ti.
“Not without understanding and fervor,
not without restraining the sense faculties,
not without letting go of everything,
do I see safety for living creatures.”

Rồi Thiên tử biến mất tại chỗ ấy.
Idamavoca …pe… tatthevantaradhāyīti.
That is what the Buddha said. … The god vanished right there.

  • 1
    Người soạn thay đổi so với bản dịch của Ngài Minh Châu, dựa trên bản tiếng Pāli.