Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Phẩm Các Ngoại Đạo

Nānātitthiyavagga

SN2.21 Siva
SN2.21 Sivasutta
Hãy thân với người lành, gần gũi người thiện, và biết diệu pháp người hiền.

SN2.22 Khemā
SN2.22 Khemasutta
Người trí tinh tấn trên con đường Chánh Pháp.

SN2.23 Serī
SN2.23 Serīsutta
Đức Phật và thiên tử Serī nói về bố thí.

SN2.24 Ghaṭīkāra
SN2.24 Ghaṭīkārasutta
Thiên tử Ghaṭīkāra nói về 7 vị Tỳ-kheo tái sinh ở Vô phiền thiên. Bài kinh này tương tự bài kinh SN 1.50 Thợ Ðồ Gốm.

SN2.25 Jantu
SN2.25 Jantusutta
Thiên tử Jantu nhắc nhở một số vị Tỳ-kheo không tu tập chân chính ở Kosala.

SN2.26 Rohitassa
SN2.26 Rohitassasutta
Muốn thấy, muốn biết, hay muốn đạt được sự tận cùng của thế giới không thể nhờ bộ hành mà phải cần tâm tĩnh tịnh.

SN2.27 Nanda
SN2.27 Nandasutta
Sợ hãi sự chết hãy bỏ mọi thế lợi.

SN2.28 Nandivisāla
SN2.28 Nandivisālasutta
Thiên tử Nandivisāla đưa ra ẩn dụ về thân và hỏi cách để thoát khỏi nó.

SN2.29 Susima
SN2.29 Susimasutta
Thiên tử Susima cùng chúng Thiên tử hoan hỷ, hỷ duyệt, hân hoan và thân chói sáng màu sắc thù thắng trong khi những lời tán thán Tôn giả Sāriputta được lớn tiếng nói lên.

SN2.30 Các Ngoại Ðạo Sư
SN2.30 Nānātitthiyasāvakasutta
Hãy tránh xa tà kiến và cạm bẫy cảnh giới tái sinh.