Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN2.21 Siva

Sivasutta

Như vậy tôi nghe.
Evaṁ me sutaṁ—
So I have heard.

Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc).
ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme.
At one time the Buddha was staying near Sāvatthī in Jeta’s Grove, Anāthapiṇḍika’s monastery.

Rồi Thiên tử Siva, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, Thiên tử Siva nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Atha kho sivo devaputto abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇo kevalakappaṁ jetavanaṁ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṁ abhivādetvā ekamantaṁ aṭṭhāsi. Ekamantaṁ ṭhito kho sivo devaputto bhagavato santike imā gāthāyo abhāsi:
Then, late at night, the glorious god Shiva, lighting up the entire Jeta’s Grove, went up to the Buddha, bowed, stood to one side, and recited these verses in the Buddha’s presence:

“Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chỉ tốt hơn, không xấu.
“Sabbhireva samāsetha,
sabbhi kubbetha santhavaṁ;
Sataṁ saddhammamaññāya,
seyyo hoti na pāpiyo.
“Associate only with the virtuous!
Try to get close to the virtuous!
Understanding the true teaching of the good,
things get better, not worse.

Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Ðược tuệ, không gì khác.
Sabbhireva samāsetha,
sabbhi kubbetha santhavaṁ;
Sataṁ saddhammamaññāya,
paññā labbhati nāññato.
Associate only with the virtuous!
Try to get close to the virtuous!
Understanding the true teaching of the good,
wisdom is gained—but not from anyone else.

Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Không sầu giữa sầu muộn.
Sabbhireva samāsetha,
sabbhi kubbetha santhavaṁ;
Sataṁ saddhammamaññāya,
sokamajjhe na socati.
Associate only with the virtuous!
Try to get close to the virtuous!
Understanding the true teaching of the good,
you grieve not among the grieving.

Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chói sáng giữa quyến thuộc.
Sabbhireva samāsetha,
sabbhi kubbetha santhavaṁ;
Sataṁ saddhammamaññāya,
ñātimajjhe virocati.
Associate only with the virtuous!
Try to get close to the virtuous!
Understanding the true teaching of the good,
you shine among your relatives.

Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chúng sanh sanh thiện thú.
Sabbhireva samāsetha,
sabbhi kubbetha santhavaṁ;
Sataṁ saddhammamaññāya,
sattā gacchanti suggatiṁ.
Associate only with the virtuous!
Try to get close to the virtuous!
Understanding the true teaching of the good,
sentient beings go to a good place.

Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền
Chúng sanh thường hưởng lạc.”
Sabbhireva samāsetha,
sabbhi kubbetha santhavaṁ;
Sataṁ saddhammamaññāya,
sattā tiṭṭhanti sātatan”ti.
Associate only with the virtuous!
Try to get close to the virtuous!
Understanding the true teaching of the good,
sentient beings live happily.”

Rồi Thế Tôn đáp lại Thiên tử Siva với bài kệ:
Atha kho bhagavā sivaṁ devaputtaṁ gāthāya paccabhāsi:
Then the Buddha replied to Shiva in verse:

“Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Giải thoát mọi khổ đau.”
“Sabbhireva samāsetha,
sabbhi kubbetha santhavaṁ;
Sataṁ saddhammamaññāya,
sabbadukkhā pamuccatī”ti.
“Associate only with the virtuous!
Try to get close to the virtuous!
Understanding the true teaching of the good,
you’re released from all suffering.”