Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN2.22 Khemā

Khemasutta

Ðứng một bên, Thiên tử Khemā nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Ekamantaṁ ṭhito kho khemo devaputto bhagavato santike imā gāthāyo abhāsi:
Standing to one side, the god Khema recited these verses in the Buddha’s presence:

“Kẻ ngu không trí tuệ,
Lấy ngã làm kẻ thù,
Tự làm các ác nghiệp,
Ðưa đến quả đắng cay.
“Caranti bālā dummedhā,
amitteneva attanā;
Karontā pāpakaṁ kammaṁ,
yaṁ hoti kaṭukapphalaṁ.
“Witless fools behave
like their own worst enemies,
doing wicked deeds
that ripen as bitter fruit.

Nghiệp nào không khéo làm,
Làm xong bị nung nấu,
Với mặt đầy nước mắt,
Khóc lóc chịu quả báo.
Na taṁ kammaṁ kataṁ sādhu,
yaṁ katvā anutappati;
Yassa assumukho rodaṁ,
vipākaṁ paṭisevati.
It’s not good to do a deed
that plagues you later on,
for which you weep and wail,
as its effect stays with you.

Và nghiệp nào khéo làm,
Làm xong, không nung nấu,
Tâm vui, ý thoải mái,
Vị ấy hưởng quả báo.”
Tañca kammaṁ kataṁ sādhu,
yaṁ katvā nānutappati;
Yassa patīto sumano,
vipākaṁ paṭisevati.
It is good to do a deed
that doesn’t plague you later on,
that gladdens and cheers,
as its effect stays with you.”

(Thế Tôn):
“Biết điều lợi cho mình,
Làm trước điều phải làm,
Không tâm trạng đánh xe,
Kẻ trí lòng tinh tấn.
Paṭikacceva taṁ kayirā, 
yaṁ jaññā hitamattano;
Na sākaṭikacintāya,
mantā dhīro parakkame.
“As a precaution, you should do
what you know is for your own welfare.
A thinker, a wise one would not proceed
thinking like the cart driver.

Như người chủ đánh xe,
Rời đại đạo thăng bằng,
Leo lên đường lồi lõm,
Ưu nạn gãy trục.
Yathā sākaṭiko maṭṭhaṁ, 
samaṁ hitvā mahāpathaṁ;
Visamaṁ maggamāruyha,
akkhacchinnova jhāyati.
Suppose a cart driver leaves the highway,
so even and well compacted.
They enter upon a rough road,
and fret when their axle breaks.

Cũng vậy bỏ Chánh pháp,
Người ngu theo phi pháp,
Rơi vào miệng tử thần,
Ưu tư như gãy trục.”
Evaṁ dhammā apakkamma,
adhammamanuvattiya;
Mando maccumukhaṁ patto,
akkhacchinnova jhāyatī”ti.
So too, an idiot departs the good
to follow what’s against the good.
Fallen in the jaws of death,
they fret like their axle’s broken.”