Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN2.27 Nanda

Nandasutta

Ðứng một bên, Thiên tử Nanda nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Ekamantaṁ ṭhito kho nando devaputto bhagavato santike imaṁ gāthaṁ abhāsi:
Standing to one side, the god Nanda recited this verse in the Buddha’s presence:

“Thời gian lặng trôi qua,
Ðêm ngày luôn di động,
Tuổi tác buổi thanh xuân,
Tiếp tục bỏ chúng ta.
Những ai chịu quán sát,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy làm các công đức,
Ðược hưởng cảnh an lạc.”
“Accenti kālā tarayanti rattiyo,
Vayoguṇā anupubbaṁ jahanti;
Etaṁ bhayaṁ maraṇe pekkhamāno,
Puññāni kayirātha sukhāvahānī”ti.
“Time flies, nights pass by,
the stages of life leave us one by one.
Seeing this peril in death,
you should do good deeds that bring happiness.”

(Thế Tôn):
“Thời gian lặng trôi qua,
Ðêm ngày luôn di động,
Tuổi tác buổi thanh xuân,
Tiếp tục bỏ chúng ta.
Những ai chịu quán sát,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Ðược hưởng chơn tịch tịnh.”
“Accenti kālā tarayanti rattiyo,
Vayoguṇā anupubbaṁ jahanti;
Etaṁ bhayaṁ maraṇe pekkhamāno,
Lokāmisaṁ pajahe santipekkho”ti.
“Time flies, nights pass by,
the stages of life leave us one by one.
Seeing this peril in death,
one looking for peace would drop the world’s bait.”