Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Phẩm Thứ Nhất

Paṭhamavagga

SN2.1 Kassapa—Ca-diếp (1)
SN2.1 Paṭhamakassapasutta
Thiên tử Ca-diếp đến gặp Đức Phật và nói về hành hạnh Sa-môn.

SN2.2 Kassapa—Ca-diếp (2)
SN2.2 Dutiyakassapasutta
Thiên tử Ca-diếp nói về việc Tỳ-kheo nên tu thiền với tâm giải thoát.

SN2.3 Māgha
SN2.3 Māghasutta
Thế Tôn tán đồng sự diệt của pháp nào?

SN2.4 Māghadha
SN2.4 Māgadhasutta
Ánh sáng của Bậc Chánh giác vô lượng.

SN2.5 Dāmali
SN2.5 Dāmalisutta
Đoạn trừ các lậu hoặc, tinh tấn tu Thiền định, sẽ không còn trôi giạt.

SN2.6 Kāmada
SN2.6 Kāmadasutta
Con đường của Bậc Thánh tuy khó hành nhưng lợi ích vô cùng lớn.

SN2.7 Pañcālacaṇḍa
SN2.7 Pañcālacaṇḍasutta
Bất cứ ai đạt chánh niệm, kiên trì không dao động để là bậc Chơn Chánh, đạt được tâm tịch tịnh.

SN2.8 Tāyana
SN2.8 Tāyanasutta
Hành hạnh Sa-môn cần kiên trì, tinh tấn, và tránh vụng tu.

SN2.9 Candima
SN2.9 Candimasutta
Phước báu sau khi quy y của Nguyệt Thiên tử Candi.

SN2.10 Suriya: (Nhật Thiên tử)
SN2.10 Sūriyasutta
Phước báu sau khi quy y của Nhật Thiên tử Suriya.