Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN3.17 Không Phóng Dật

Appamādasutta

Ở tại Sāvatthi.
Sāvatthinidānaṁ.
At Sāvatthī.

… Ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn:
Ekamantaṁ nisīdi. Ekamantaṁ nisinno kho rājā pasenadi kosalo bhagavantaṁ etadavoca:
Seated to one side, King Pasenadi said to the Buddha,

—Bạch Thế Tôn, có một pháp nào có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau?
“atthi nu kho, bhante, eko dhammo yo ubho atthe samadhiggayha tiṭṭhati— diṭṭhadhammikañceva atthaṁ samparāyikañcā”ti?
“Sir, is there one thing that secures benefits for both the present life and lives to come?”

—Thưa Ðại vương, có một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau.
“Atthi kho, mahārāja, eko dhammo yo ubho atthe samadhiggayha tiṭṭhati— diṭṭhadhammikañceva atthaṁ samparāyikañcā”ti.
“There is, great king.”

—Bạch Thế Tôn, pháp ấy là gì, có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau?
“Atthi kho, mahārāja, eko dhammo yo ubho atthe samadhiggayha tiṭṭhati— diṭṭhadhammikañceva atthaṁ samparāyikañcā”ti.
“So what is that one thing?”

Bất phóng dật, thưa Ðại vương, là một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. Thưa Ðại vương, cũng như con voi, trong tất cả loài hữu tình có chân, tóm thâu tất cả đặc tướng của chân trong bàn chân của nó; và bàn chân của voi được xem là đệ nhất về phương diện to lớn trong tất cả loại chân. Cũng vậy, thưa Ðại vương, bất phóng dật là một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau.
“Appamādo kho, mahārāja, eko dhammo, yo ubho atthe samadhiggayha tiṭṭhati— diṭṭhadhammikañceva atthaṁ samparāyikañcāti. Seyyathāpi, mahārāja, yāni kānici jaṅgalānaṁ pāṇānaṁ padajātāni, sabbāni tāni hatthipade samodhānaṁ gacchanti, hatthipadaṁ tesaṁ aggamakkhāyati—yadidaṁ mahantattena; Variant: jaṅgalānaṁ → jaṅgamānaṁ (bj, pts1ed)evameva kho, mahārāja, appamādo eko dhammo, yo ubho atthe samadhiggayha tiṭṭhati— diṭṭhadhammikañceva atthaṁ samparāyikañcā”ti.
“Diligence, great king, is one thing that secures benefits for both the present life and lives to come. The footprints of all creatures that walk can fit inside an elephant’s footprint. So an elephant’s footprint is said to be the biggest of them all. In the same way, diligence is one thing that secures benefits for both the present life and lives to come.”

Thế Tôn đã nói như trên.
Idamavoca …pe…
That is what the Buddha said. …

“Ai ước nguyện tuổi thọ,
Không bệnh, có diệu sắc,
Ðược sanh lên Thiên giới,
Sanh các nhà quý tộc,
“Āyuṁ arogiyaṁ vaṇṇaṁ,
saggaṁ uccākulīnataṁ;
Ratiyo patthayantena,
uḷārā aparāparā.
“For one who desires a continuous flow
of exceptional delights—
long life, beauty, and health,
heaven, and birth in an eminent family—

Phải liên tục tăng thượng,
Tinh tấn, không dừng nghỉ.
Người hiền triết tán thán,
Hạnh lành không phóng dật,
Ðối với những người lành,
Làm các hạnh công đức,
Người hiền không phóng dật,
Ðược cả hai lợi ích,
Appamādaṁ pasaṁsanti,
puññakiriyāsu paṇḍitā;
Appamatto ubho atthe,
adhiggaṇhāti paṇḍito.
the astute praise diligence
in making merit.
Being diligent, an astute person
secures both benefits:

Lợi ích trong đời này,
Lợi ích cả đời sau.
Kẻ anh hùng được gọi,
Là bậc chơn hiền trí,
Nếu biết nắm chụp lấy,
Hạnh phúc cho chính mình.”
Diṭṭhe dhamme ca yo attho,
yo cattho samparāyiko;
Atthābhisamayā dhīro,
paṇḍitoti pavuccatī”ti.
the benefit in this life,
and in lives to come.
A wise one, comprehending the meaning,
is said to be astute.”