Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Phẩm Thứ Nhất

Paṭhamavagga

SN3.1 Tuổi Trẻ
SN3.1 Daharasutta
Có bốn loại trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ.

SN3.2 Người
SN3.2 Purisasutta
Khi tham, sân, si khởi lên sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an.

SN3.3 Già và Chết (Vua)
SN3.3 Jarāmaraṇasutta
Cái gì sanh mà không già và không chết?

SN3.4 Thân Ái
SN3.4 Piyasutta
Nghiệp theo chúng sinh như bóng với hình, hãy làm những việc thiện.

SN3.5 Tự Bảo Hộ
SN3.5 Attarakkhitasutta
Vị nào thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là vị tự bảo hộ.

SN3.6 Thiểu Số
SN3.6 Appakasutta
Ít thay người trí ở đời.

SN3.7 Xử Kiện
SN3.7 Aḍḍakaraṇasutta
Dục ái dẫn đến khổ.

SN3.8 Mallikā: Mạt-lỵ
SN3.8 Mallikāsutta
Không gì thân ta bằng ngũ uẩn này.

SN3.9 Tế Ðàn
SN3.9 Yaññasutta
Tế đàn thế nào để được Chư Thiên hoan hỷ?

SN3.10 Triền Phược
SN3.10 Bandhanasutta
Trói chặt nhất là sợ dây tham ái. Không ước vọng mong cầu, từ bỏ mọi dục lạc là cách cắt đứt sợi dây đó.