Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Phẩm Thứ Ba

Tatiyavagga

SN3.21 Người
SN3.21 Puggalasutta
Có 4 loại người: Sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối, sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng, sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối, sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng.

SN3.22 Tổ Mẫu
SN3.22 Ayyikāsutta
Chúng sanh đều không vượt qua được sự chết, vì thế hãy tích luý công đức cho đời sau.

SN3.23 Thế Gian
SN3.23 Lokasutta
Tham, Sân, Si là ba pháp ở đời, khi khởi lên đưa lại bất lợi, đau khổ, bất an trú.

SN3.24 Cung Thuật
SN3.24 Issattasutta
Bố thí nào nên làm và bố thí nào đem lại quả lớn.

SN3.25 Ví Dụ Hòn Núi
SN3.25 Pabbatūpamasutta
Bị già chết chinh phục, ta có thể làm được gì, ngoại trừ sống đúng pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức!