Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Phẩm Thứ Hai

Dutiyavagga

SN4.11 Hòn Ðá
SN4.11 Pāsāṇasutta
Không có gì có thể làm Bậc Giác ngộ rung động.

SN4.12 Con Sư Tử
SN4.12 Kinnusīhasutta
Đức Phật là Bậc Đại hùng.

SN4.13 Phiến Ðá
SN4.13 Sakalikasutta
Ác Ma chỉ trích Đức Phật khi Ngài nằm sau khi bị thương tích do phiến đá và câu trả lời của Đức Phật.

SN4.14 Tương Ưng Thích Nghi
SN4.14 Patirūpasutta
Đức Phật giảng Pháp với lòng từ bi, thương tưởng đến chúng sanh.

SN4.15 Ý
SN4.15 Mānasasutta
Đức Phật đã vượt qua mọi trói buộc của ngũ dụctâm ưa thích.

SN4.16 Bình Bát
SN4.16 Pattasutta
Bỏ thân kiến dẫn giúp tâm an.

SN4.17 Xứ
SN4.17 Chaphassāyatanasutta
Sáu trần là những thế vật rùng rợn.

SN4.18 Ðoàn Thực
SN4.18 Piṇḍasutta
Dù bị cản trở khi đi khất thực nhưng những bậc Giải thoát không bị phiền não.

SN4.19 Người Nông Phu
SN4.19 Kassakasutta
Ác Ma không thể thấy được con đường của những Bậc Giác ngộ.

SN4.20 Thống Trị
SN4.20 Rajjasutta
Sanh y là ràng buộc ở đời.