Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Phẩm Thứ Nhất

Paṭhamavagga

SN4.1 Khổ Hạnh Và Nghiệp
SN4.1 Tapokammasutta
Giới, địnhtrí tuệ mới là con đường hướng chánh giác chứ không phải pháp khổ hạnh.

SN4.2 Con Voi
SN4.2 Hatthirājavaṇṇasutta
Ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi nhưng thất bại.

SN4.3 Đẹp1Tiêu đề của SN4.3 theo bản dịch của Ngài Minh Châu là “Tịnh”. Tuy nhiên, Subha ngoài nghĩa “Thanh tịnh” còn có nghĩa là “Đẹp đẽ”. Người soạn sửa lại dựa trên nội dung bài kinh.
SN4.3 Subhasutta

Khéo hộ trì chế ngự Thân, Khẩu, Ý sẽ không bị Ác ma chi phối.

SN4.4 Bẫy Sập (1)
SN4.4 Paṭhamamārapāsasutta
Đức Phật nói về việc chứng đạt và chứng ngộ Vô thượng giải thoát nhờ chánh tác ý và chánh tinh cần.

SN4.5 Bẫy Sập (2)
SN4.5 Dutiyamārapāsasutta
Đức Phật đã giải thoát khỏi tất cả bẫy sập ở Thiên giới và Nhân giới.

SN4.6 Con Rắn
SN4.6 Sappasutta
Dẫu có chuyện gì xảy ra Chư Phật không bao giờ tạo nên những căn cứ sanh y.

SN4.7 Thụy Miên
SN4.7 Supatisutta
Khi không còn tham ái, lưới triền, và nọc độc, người ta được giải thoát.

SN4.8 Hoan Hỷ
SN4.8 Nandatisutta
Đức Phật và Ác ma nói lên những câu kệ về nhân của những sung sướng và đau khổ.

SN4.9 Tuổi Thọ (1)
SN4.9 Paṭhamaāyusutta
Ngắn ngủi thay là tuổi thọ loài người ở đời này.

SN4.10 Tuổi Thọ (2)
SN4.10 Dutiyaāyusutta
Không có gì sanh ra lại không bị tử vong.

  • 1
    Tiêu đề của SN4.3 theo bản dịch của Ngài Minh Châu là “Tịnh”. Tuy nhiên, Subha ngoài nghĩa “Thanh tịnh” còn có nghĩa là “Đẹp đẽ”. Người soạn sửa lại dựa trên nội dung bài kinh.