Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN4.9 Tuổi Thọ (1)

Paṭhamaāyusutta

Như vầy tôi nghe.
Evaṁ me sutaṁ—
So I have heard.

Một thời Thế Tôn ở Rājagaha, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc.
ekaṁ samayaṁ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe.
At one time the Buddha was staying near Rājagaha, in the Bamboo Grove, the squirrels’ feeding ground.

Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”.
Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “bhikkhavo”ti.
There the Buddha addressed the mendicants, “Mendicants!”

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
“Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṁ. 
“Venerable sir,” they replied.

Thế Tôn nói như sau:
Bhagavā etadavoca:
The Buddha said this:

—Này các Tỷ-kheo, ngắn ngủi thay là tuổi thọ loài Người ở đời này, rồi phải đi trong tương lai! Hãy làm điều lành. Hãy sống Phạm hạnh. Không có gì sanh ra lại không bị tử vong. Này các Tỷ-kheo, người sống lâu chỉ có một trăm năm, hoặc ít hơn, hoặc nhiều hơn.
“Appamidaṁ, bhikkhave, manussānaṁ āyu. Gamanīyo samparāyo, kattabbaṁ kusalaṁ, caritabbaṁ brahmacariyaṁ. Natthi jātassa amaraṇaṁ. Yo, bhikkhave, ciraṁ jīvati, so vassasataṁ appaṁ vā bhiyyo”ti.
“Mendicants, the life span of humans is short. You must go to the next life. So you should do what is skillful, you should practice the spiritual life. No-one born is immortal. A long life is a hundred years or a little more.”

Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn:
Atha kho māro pāpimā yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṁ gāthāya ajjhabhāsi:
Then Māra the Wicked went up to the Buddha and addressed him in verse:

“Loài Người thọ mạng dài,
Người lành chớ âu lo,
Bú sữa no, hãy sống
Tử vong đâu có đến.”
“Dīghamāyu manussānaṁ,
na naṁ hīḷe suporiso;
Careyya khīramattova,
natthi maccussa āgamo”ti.
“The life of humans is long!
A true person wouldn’t scorn it.
Live like a suckling babe,
for Death has not come for you.”

(Thế Tôn):
“Loài Người thọ mạng ngắn,
Người lành phải âu lo,
Như cháy đầu, hãy sống,
Tử vong rồi phải đến.”
“Appamāyu manussānaṁ,
hīḷeyya naṁ suporiso;
Careyyādittasīsova,
natthi maccussa nāgamo”ti.
“The life of humans is short,
and a true person scorns it.
They should live as though their head was on fire,
for Death comes for everyone.”

Rồi Ác ma, biết được “Thế Tôn đã biết ta … ”, liền biến mất tại chỗ.
Atha kho māro …pe… tatthevantaradhāyīti.
Then Māra … vanished right there.