Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Phẩm Thứ Ba

Tatiyavagga

SN4.21 Ða Số
SN4.21 Sambahulasutta
Sau khi biết sanh y là ràng buộc ở đời, hãy học cách giải trừ mọi ràng buộc.

SN4.22 Samiddhi
SN4.22 Samiddhisutta
Không còn sợ hãi bằng việc tu tập không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.

SN4.23 Godhika
SN4.23 Godhikasutta
Tỳ kheo Godhika đã chứng đắc Thánh quả A-la-hán, sau khi chết không còn đi đến tái sanh.

SN4.24 Bảy Năm
SN4.24 Sattavassānubandhasutta
Ác Ma đã thất bại sau bảy năm tìm kiếm lỗi lầm của Đức Phật.

SN4.25 Những Người Con Gái (của Ác Ma)
SN4.25 Māradhītusutta
Ba người con gái của Ác Ma dùng nhiều cách trói buộc Đức Phật nhưng đều thất bại.