Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN5. Tương Ưng Tỷ Kheo Ni

Bhikkhunīsaṁyutta

I. Phẩm Tỷ Kheo Ni
Bhikkhunīvagga

Trang chủ » Tạng Kinh » SN. Kinh Tương Ưng » SN 1-11 Thiên Có Kệ » SN5. Tương Ưng Tỷ Kheo Ni