Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Phẩm Tỷ Kheo Ni

Bhikkhunīvagga

SN5.1 Āḷavikā
SN5.1 Āḷavikāsutta
Ðiều Ác Ma gọi là dục lạc, người trí gọi là bất lạc.

SN5.2 Somā
SN5.2 Somāsutta
Nữ tánh không phải chướng ngại cho việc chứng đạt.

SN5.3 Gotamī
SN5.3 Kisāgotamīsutta
Chiến thắng quân thần chết, không còn sợ Ác Ma.

SN5.4 Vijayā
SN5.4 Vijayāsutta
Diệt bỏ mọi mê ám cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới.

SN5.5 Uppalavaṇṇā
SN5.5 Uppalavaṇṇāsutta
Trăm ngàn kẻ cám dỗ như Ác Ma cũng không làm tâm bậc Thánh rung động.

SN5.6 Cālā
SN5.6 Cālāsutta
Chớ vui thích sự sanh.

SN5.7 Upacālā
SN5.7 Upacālāsutta
Chớ vui thích bất cứ cảnh giới tái sanh nào.

SN5.8 Sīsupacālā
SN5.8 Sīsupacālāsutta
Theo Chánh Đạo để giải thoát hoàn toàn.

SN5.9 Selā
SN5.9 Selāsutta
Ngũ uẩn, sáu xứ đều do nhân duyên mà thành hay hoại.

SN5.10 Vajirā
SN5.10 Vajirāsutta
Ngũ uẩnkhổ.