Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Giới Luật bảo vệ người Tu

Pháp thoại Thiền Sư Mahasi

Biên tập Anh Ngữ
Tỷ kheo Pesala

Dịch Việt
Dhannapālaka

Vua trời Sakka hỏi Đức Phật về mối quan hệ giữa Giới Luật (đạo đức) và đời sống phạm hạnh.

“Bạch Thế Tôn, thực hành Giới như thế nào để có thể bảo vệ một người khỏi tái sanh trong các cõi thấp hoặc khỏi những hành động, lời nói hay ý nghĩ bất thiện?”

Đức Phật dạy rằng có hai loại hành động: hành động thiện và hành động bất thiện. Đức Phật phân loại lời nói và sanh kế theo một nhóm. Bất kỳ hành động, lời nói hay phương tiện kiếm sống nào góp phần tạo thiện nghiệp đều là thiện, và bất kỳ điều gì góp phần tạo ác nghiệp đều là bất thiện. Các hành động bất thiện là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Tiết chế những hành động này là tạo nên những hành động thiện. Đây là những giới luật dành cho các cư sĩ tại gia, nhưng một vị tỳ-khưu còn phải giữ nhiều giới luật khác nữa trong Giới Luật Tỳ Khưu (Tạng Luật).

Nói dối, vu khống, nói lời đam thọc chia rẽ, nói phù phiếm là những hành động bất thiện về lời nói, khi không nói những lời nói bất thiện thì bạn đang thực hành lời nói thiện. Kiếm sống bằng hành động hay lời nói bất thiện là sanh kế bất thiện. Ngược lại, những hành động và lời nói thiền chính là sanh kế thiện. Theo đó, đối với người tại gia, việc gìn giữ ngũ giới là để đảm bảo người đó không vi phạm chuẩn mực đạo đức.

Một số người có thể nói rằng, giới luật chỉ đề cập đến nói dối và không cấm đoán các loại tà ngữ và tà mạng khác. Tuy nhiên, tiết chế nói dối hàm ý là tiết chế các loại lời nói bất thiện khác, vì tất cả những điều xấu ác này đều liên quan đến quyết định sai lầm. Tương tợ như vậy, chúng ta tránh được sanh kế sai trái nếu chúng ta không sát sanh, trộm cắp, tà dâm và buôn bán chất say, vì việc giữ gìn năm giới đòi hỏi một người phải tránh xa những hành động vô đạo đức này, cho dù đó là công cụ kiếm sống hay vì bất kỳ lý do nào khác. Vì vậy, năm giới là giới luật cơ bản dành cho người cư sĩ tại gia.