Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Lời Nói Đầu Của Tỷ Kheo Indaka

Pháp thoại Thiền Sư Mahasi

Biên tập Anh Ngữ Tỷ kheo Pesala

Dịch Việt Dhannapālaka

Đây là bản dịch tóm lược bài giảng của Ngài Mahāsi Sayadaw về Kinh Sakkapanha. Bài pháp được ban vào tháng 12 năm 1977 theo yêu cầu của U Pwin Kaung, Chủ tịch của Tổ chức Buddha Sāsanānuggaha, nhân dịp quy tụ hàng năm các tín đồ Phật giáo từ khắp Miến Điện, những người đến để tỏ lòng kính trọng Sayadaw và đến nghe Ngài thuyết giảng giáo pháp.

Thủ tướng đã thỉnh cầu Hòa thượng Sayadaw thuyết giảng pháp đến cho hàng Phật Tử, vì vậy Mahāsi Sayadaw đã chọn đề tài là bài kinh Sakkapanha Sutta. Bài kinh này thuyết về cuộc đối thoại của Đức Phật với Thiên Chủ Sakka, và nhân phân tích sâu sắc về những đau khổ đang vây quanh tất cả chúng sanh. Sayadaw diễn giải bài Pháp của Đức Phật và đưa bài pháp trở thành một thông điệp quan trọng cho cả nhân loại. Bài giảng của Sayadaw về bài Kinh rất rõ ràng. Vì vậy, theo Sayadaw, phần giới thiệu của một bài kinh không quan trọng bằng giáo lý trọng tâm của bài kinh ấy. Bài kinh dùng để xác minh sự chính xác của bài giảng, nhưng, như trong trường hợp của Tạng Vi Diệu Pháp, sự vắng mặt của Vi Diệu Pháp không nhất thiết phải gây ra sự nghi ngờ về nguồn gốc giáo lý của Phật Giáo. Những hành động như tụng kinh du dương, vốn là một phong tục của một số vị Giáo Thọ Sư, và việc sát sanh để cúng tế tại các lễ hội Chùa Chiềng đều đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật. Và có một điều nữa, cũng không kém phần mâu thuẩn với tinh thần của Giáo Pháp là sự ưa thích những lời cầu nguyện dài dòng. Có lẽ điều này bắt nguồn từ những xu hướng thích dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài hơn là sự tự nỗ lực để đạt được mục tiêu của bản thân.

Cũng như những nhận xét sơ qua về những vấn đề mà các Phật tử đang rất quan tâm, bài pháp của Sayadaw về cốt lõi lời dạy của Đức Phật thông qua bài kinh DN21. Kinh Đế Thích Sở Vấn thật tốt lành. Vì bài giảng dựa trên những lời dạy trong kinh điển. Sự giải thích rõ ràng của Sayadaw sẽ có lợi ích cho sự lo lắng, chán nản, … sẽ khích lệ cho những hành giả đang chán nản vì thiếu tiến bộ trên con đường rèn luyện tâm. Những lời giải thích khác của Thiền Sư sẽ làm sáng tỏ cho những hành giả nào chưa có hiểu biết về giáo pháp hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm trong thiền minh sát.

Bhikkhu Indaka (Nyaung gan) Mahāsi Dhammakathika Sāsana Yeikthā

Rangoon, Burma